Koalice SPOLU a Piráti a Starostové představily plán boje s covidem

(www.ods.cz)

Žít s covidem – svobodně a zodpovědně!

Je zcela zřejmé, že s covidem bude společnost žít i nadále a že se v různých vlnách může vracet a jeho vliv na další život společnosti bude větší, než jsme předpokládali. Proto přijímáme, že jedinou cestou pro život společnosti je naučit se žít s covidem při maximálním zachování svobody a odpovědnosti každého z nás k sobě i k ostatním.

Základní principy:

 • Nediskriminovat, ale naopak spojovat společnost.
 • Důraz na osobní odpovědnost a solidaritu – svoboda není sobectví.
 • Jasná a předvídatelná pravidla státu.
 • Minimalizovat zásahy do vzdělávání – nezavírat školy.
 • Dodržování pravidel a opatření – kontrola a sankce.
 • Hlavní indikátor řešení epidemie – obsazenost nemocnic včetně JIP.

Nejdůležitější opatření

 • Dodržování 4R – rozestupy, roušky, ruce, rozum.
 • Očkování jako základní nástroj zvládání epidemie – zvláště pro rizikové skupiny, výjimka pro kontraindikace.
 • V oblasti testování preferovat PCR – rychle rozšířit kapacity.
 • Zachovat systém O-T-N s platností PCR testu na 3 dny.
 • Zohlednit protilátky.
 • Zlepšení informovanosti o přednemocniční péči jak u praktických lékařů, tak u široké veřejnosti.
 • Ekonomická podpora pro lidi v izolacích a karanténách.
 • Cílené a rychlé kompenzace pro podnikatele, zasažené firmy a pro kulturní sféru.
 • Pravidelná a předvídatelná komunikace, efektivní kampaň a boj proti dezinformacím.

Plán boje s covidem – 3 úrovně opatření

Okamžitá opatření
(účinnost do poloviny prosince 2021)

Pátou vlnu covidu-19 již nelze zastavit. Můžeme maximálně omezit její dopady na rozsah péče v nemocnicích. Cílem je chránit zdravotní systém před kolapsem. Nutná opatření je zapotřebí
přijmout okamžitě, nikoliv s časovým rozestupem.

 • Pomoci zdravotníkům zvládnout současnou vlnu.
  • včasná distribuce pacientů dle volné kapacity – již ve fázi přijetí k hospitalizaci, nikoliv až ve fázi umístění na JIP
  • zvýšená pomoc armády, studentů, dobrovolníků – při testování, trasování, přímé pomoci v nemocnicích a v případě armády i pomoc s převozy pacientů do méně zasažených oblastí
  • zapojení studentů do pomoci v nemocnicích na základě domluvy s vedením lékařských fakult a řediteli středních škol
  • finanční podpora nemocnicím za zvýšené náklady spojené s péčí o covidové pacienty – přijetí kompenzační úhradové vyhlášky po vzoru té z předchozí vlny
  • finanční podpora pro zdravotníky, kteří se starají o pacienty s covidem
 • Podle regionálních podmínek rozhodnou krajské hygienické stanice o zpřísnění lokálních režimových opatření – například pro počty lidí na hromadných akcích v uzavřených prostorách i na otevřených prostranstvích.
 • Výzva k dobrovolnému snížení počtu sociálních kontaktů do doby uvolnění kapacit nemocnic – pomocí mediální kampaně i zapojením hospodářských partnerů (zaměstnavatelé a odbory).
 • Třetí dávkou proočkovat okamžitě všechny klienty domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou pomocí mobilních očkovacích týmů, posílit očkování třetí dávkou všech rizikových skupin – cílené výzvy zdravotních pojišťoven, praktických lékařů – SMS, telefonáty.
 • Pro režim O-T-N využívat nově už jen PCR testy s platností na 3 dny – kapacitu PCR testů navýšit cílenou sekvenací (ne plošnou) a dalšími režimovými opatřeními – relativně rychle je možné se dostat na 200 tisíc testů denně.
 • Zpřísněná režimová opatření v domovech pro seniory a domovech s pečovatelskou službou – omezení návštěv, na návštěvu jen O-N + zároveň PCR test, časové a frekvenční omezení.
 • Plošné testování ve školách a ve firmách – zpravidla v pondělí a s důrazem na kvalitu testů.
 • Testování očkovaných (po 6 měsících od druhé dávky) s rizikovými kontakty.
 • Vymáhání stávajících opatření – větší zapojení poskytovatelů služeb, pokuty ze strany Policie ČR, městských policií a v případě možnosti i hygien.
 • Zvýšení kapacity a efektivity trasování pomocí externích call center a obnovení eRoušky – řada call center bude vzhledem k nové legislativě končit – zapojit okamžitě jejich kapacity, parametry eRoušky upravit i pro očkované.
 • Zajištění dostupné a včasné léčby nemocných – včasná diagnostika a přednemocniční léčba od praktických lékařů, zajištění distribuce a úhrady tabletových protivirových léků.
 • Plošné zapojení všech praktických lékařů do očkování.
 • Respirátory všude ve vnitřních prostorách – výjimka pouze pro MŠ, ZŠ a SŠ (ve třídách), ZUŠ a sportovní kluby, rodiny doma a samotného člověka v kanceláři.
 • Sjednocení přístupu krajských hygien – například pro pravidla karantén ve školách, umožnit ukončení karantény po 5 až 7 dnech PCR testem.
 • Preference pro „test-to-stay“, tedy opakované testování kontaktů na rozdíl od automatické karantény pro celou třídu.
 • Motivace pro očkování u zdravotníků, učitelů a pracovníků v sociálních službách – konkrétní motivace dle zřizovatelů (příplatek a další motivace podle znalosti nadřízených).
 • Sjednotit komunikaci státu vůči veřejnosti do jednoho centra.
 • Prodloužení vánočních prázdnin o 1 týden (od 18. 12. 2021).

Střednědobá opatření
(účinnost od konce roku 2021 do konce 1. čtvrtletí roku 2022)

Nejsilnějším nástrojem je maximálně podpořit očkování, zejména rizikových skupin, a dodržovat stanovená pravidla. V případě zhoršení situace bude klíčová role krajských hygienických
stanic, armády a krajů.

 • Posílení očkovacích kapacit s cílem významně zvýšit proočkovanost a co nejrychleji doplnit třetí dávku u těch spoluobčanů, kde je indikována – cílené oslovování ještě nenaočkovaných, každé cílové skupině prezentovat důvody, proč právě jí se očkování vyplatí, zapojení osobností do přesvědčování.
 • Zkrácení lhůty pro očkování třetí dávkou z 6 na 5 měsíců, v případě Janssen co nejrychlejší aplikace, nejdříve za dva měsíce od první dávky.
 • Nezastírat fakta, očkování epidemii neukončí, ale významně omezuje rizika hospitalizací a úmrtí.
 • Certifikát očkování zkrátit na 6 měsíců po dvou dávkách (respektive na 7 měsíců, aby byl celý šestý měsíc na třetí dávku bez propadnutí platnosti) a na 3 měsíce po jedné dávce Janssen. Budeme zkoumat potřebu dalšího očkování u lidí, kteří prodělali nemoc a dostali dvě dávky.
 • Udržovat dostatek zásob kvalitních a prověřených Ag testů ve státních hmotných rezervách pro testování ve školách – mít vždy zásobu alespoň na 1 měsíc dopředu.
 • Výhledově větší pravomoci pro ředitele škol, aby mohli rozhodnout v souladu s hygienickými stanicemi o dalším postupu – ředitelé znají nejlépe organizaci výuky, mísení kolektivů, zájmové kroužky apod.
 • Kompenzační schémata pro podnikatele, kulturní sféru i zaměstnance (nemocenská, ošetřování člena rodiny) kvůli opatřením přijímaným vládou, zpružnění pracovního práva.
 • Epidemie jako národní téma – zapojení všech klíčových aktérů – zástupce zaměstnanců, zaměstnavatelů – každý týden mimořádné jednání tripartity ke covidu.

Dlouhodobá opatření
(roky 2022–2023)

Onemocnění covid-19 bude ve společnosti ještě v nejbližších letech. Očkování a dodržování režimových opatření jej dokáže udržet na uzdě, nikoliv vymýtit. Důraz musí být kladen také
na osobní odpovědnost – včetně posilování vlastní imunity. Jde i o přípravu na epidemie příští.

 • OČKOVÁNÍ – viz výše.
 • Podpora státu pro preventivní programy – např. prostřednictvím zdravotních pojišťoven, zejména pro rizikové diagnózy (cukrovka, obezita, vysoký krevní tlak atd.), navýšení alokace prostředků zdravotních pojišťoven pro oblast prevence.
 • Vytvoření efektivní struktury státu pro zvládání dalších podobných epidemií – řídicí struktura státu s jasnou hierarchií rozhodování, nikoliv několik orgánů „vedle sebe“.
 • Vybudovat či obnovit strategickou síť infekčních oddělení a klinik s využitím evropských dotací v rámci IROP2.
 • Vybudování dostatečných kapacit pro PCR testování na úrovni státu a krajů – zejména pro účely okamžitého screeningu v případě lokálních ohnisek.
 • Transformace a posílení krajských hygienických stanic – personálně i technicky.
 • Vytvořit Covid fond na financování nákladů státu spojených s řešením epidemie.

Cílem je naučit se žít s covidem – svobodně a zodpovědně!

dokument: Covid plan (pdf)