Komunální volby jsou už za dveřmi, společně v Kolíně

Není to tak dávno, co jsme byli u volebních uren naposledy a brzy nás čekají další volby, tentokrát komunální. Ve třetině volebních obvodů se pak bude volit také do senátu. Ve středočeském kraji se to týká Berouna, Kutné Hory a Mělníku. Své hlasy půjdeme odevzdat 23. a 24. září 2022. Pokud se nerozhodne napoprvé, je případné druhé kolo vyhlášeno o týden později, tedy  30. září a 1. října.

Obecně nálada ve společnosti není příliš optimistická a není se co divit, uplynulé dva roky byly pro všechny náročné. Obavy o zdraví, různá omezení, inflace a s ní spojené zdražování snad úplně všeho. Frustrace, naštvání, smutek a další podobné emoce, jdou ruku v ruce s touhou po změně. V médiích se objevují  stále dokola velká témata a může to působit dojmem, že zdánlivě malé, lokální problémy, teď musí zkrátka počkat. Ale tak to rozhodně není. Parkovací místa, kapacita v mateřských školách, stav chodníků nebo fungování úřadů. S tím vším se občané setkávají dnes a denně a se stejnou intenzitou je potřeba se tím zabývat.

Až budete zvažovat svou volbu, zkuste odsunout emoce a volte s rozumem. Podívejte se na to, co mají jednotliví kandidáti za sebou a co doposud přinesli komunitě, ve které žijí a pracují. Mějte na paměti to, že nikdo nedokáže zázraky a přemýšlejte o tom, jaké dopady budou mít konkrétní opatření a změny nejen zítra nebo za rok, ale také na konci volebního období nebo až  budou naše děti dospělé.

U myšlenky, že klíčem k jakémukoli úspěchu je spolupráce zůstala mimo jiné také kolínská ODS. Společně s TOP 09 navázaly na projekt spolupráce několika stran z parlamentních voleb z podzimu 2021 a projekt SPOLU se stal inspirací i pro nadcházející volby komunální.  Vzniklo tak uskupení SPOLEČNĚ, kdy se na jedné kandidátce objeví kolínské osobnosti jak z ODS, tak z TOP 09.

Na společných facebookových stránkách Společně pro Kolín – ODS a TOP 09 jsou nejen představováni jednotliví kandidáti, ale také je zde k dispozici volební program. Priority jsou následující: Doprava a mobilita, vzdělávání a sport,  životní prostředí a kultura, bezpečnost a krizové řízení a odpovědné hospodaření a digitalizace procesů. Program je přehledný a především výstižný, obsahuje konkrétní kroky, které povedou k naplnění vytyčených cílů.

Prvním bodem volebního programu je kultura a vzdělávání. Co se týče kultury, chce se SPOLEČNĚ zasadit o opravu amfiteátru, podporovat divadelní spolky či oživit festival Kmochův Kolín. Budoucnost kultury vidí také v podpoře dramatických kroužků a dalších podobně laděných aktivit pro děti a mládež. V oblasti vzdělání se chce koalice na obecné rovině věnovat především podpoře inovací a všestrannému rozvoji dětí  a mládeže, právě s důrazem na kulturní a sportovní aktivity. V konkrétní podobě půjde o podporu modernizace, a to jak technologií, tak výukových metod či prostor a vybavení. Samozřejmostí by tak měly být projektové dny, exkurze, přednášky, ale také třeba kvalitní jazykové vzdělávání na všech stupních škol.  S modernizací pak úzce souvisí také další vzdělávání pedagogického i nepedagogického personálu. K uvedenému by mělo do značné míry přispět zefektivnění partnerství mezi zřizovatelem a vedením ZŠ a MŠ, díky kterému může docházet k podpoře v otázce financování, včetně získávání dotací a grantů. Pro celkový rozvoj dětí,  považuje koalice za důležité rozšíření mimoškolních aktivit pro děti a mládež, opět s důrazem na pohybové aktivity a zdravý životní styl. Do tohoto bodu spadá jak rozšiřování a renovace hřišť, tak pestrá nabídka kroužků či vyhlašování nejrůznějších olympiád, jak sportovních, tak vědomostních.

Důležité místo ve volebním programu SPOLEČNĚ  má v současné době velmi diskutované téma, kterým je ochrana životního prostředí. Tento bod obsahuje několik cílů jejichž naplnění považuje koalice za klíčové. Jedním z cílů je zelenější doprava, kam lze zařadit snižování emisí produkovaných osobní dopravou ve městě, prostřednictvím nabídky vhodnějších alternativ, například  rozšířením elektromobilů, cyklistiky, včetně systému sdílených kol či podporou městské hromadné dopravy. V té pak budou upřednostňované elektromotory a hybridní motory. Dalším podbodem jsou „zelenější“ budovy. Zde bude pozornost zaměřena na snižování energetické náročnosti veřejných budov a podpora nové výstavby v duchu těchto principů. Podpořeny budou například i zelené střechy nebo komunitní zahradničení, které má celou řadu benefitů.  Ve všech oblastech bude upřednostňována energie z obnovitelných zdrojů a do této oblasti také půjdou investice.  Je počítáno například s pořízením solárních panelů na městské budovy, vlastní zdroje energie, podpora alternativních zdrojů vytápění, či investice do vlastních energetických projektů  na městských pozemcích. K ochraně životního prostředí chtějí SPOLEČNĚ přispět také zodpovědným a efektivním nakládáním s odpady. Podporována bude nejen recyklace, prostřednictvím navýšení počtu kontejnerů, změn v otevírací době sběrného dvora nebo zavádění nových trendů, ale především bude vyvíjen tlak na celkové snížení produkce odpadů. Zejména půjde o plast. S odpady pak úzce souvisí cíl „čistější město“. Půjde o častější svoz odpadu, úklid kontejnerových stání, zvýšení počtu veřejných odpadkových košů i nádob na bioodpad, častější úklid chodníků a řadu dalších opatření v témže duchu. Pokud mluvíme o zelenějším městě, nesmíme opomenout městskou zeleň a parky. Ty slouží nejen k relaxaci a trávení volného času obyvatel, ale mají také další funkce. Například se starají o přirozenou regulaci teploty ve městě. Proto je žádoucí rozšiřování zelených ploch, zavádění stálé zeleně, ale třeba také revize systému sečení trávy. Poslední položka programu v této oblasti je voda a její ochrana. Mezi cíle koalice patří efektivní využívání dešťové vody, a to jak pro užitek, tak pro návrat do půdy, dále pak doplnění stávajících vodních zdrojů v problematických oblastech a také důsledná kontrola v rámci sanace těžby jezera Sandberk.

Jak je obecně známo, prevence nežádoucích jevů je vždy výhodnější, než jejich následné řešení a případné postihování. Otázka bezpečnosti a protiprávního jednání není určitě výjimkou. A koalice si to velmi dobře uvědomuje. Všechna opatření ale musí být zároveň bez zbytečných zásahů do soukromí občanů. Prevence bude cílena jak na děti a jejich bezpečnost, tak na dostatečné technické vybavení, jako je doplnění kamerového systému nebo například na opatření proti podomnímu prodeji. Speciálním podbodem je bezpečnost v dopravě a ta se také nese především v preventivním duchu. SPOLEČNĚ chce zavést světelné závory na rizikové přechody a K+R parkovací místa, rozšířit řady asistentů dopravy, zefektivnit městskou policii prostřednictvím pořízení moderního vybavení, zvýšit frekvence hlídek na vytipovaných místech či zefektivnit rajonizaci. K bezpečnému životu ve městě je pak nezbytné dobře zvládnuté krizové řízení. Pro obyvatele musí být rychle dostupné kvalitní informace. Tomu napomůže  i zprovoznění systému zasílání varovných SMS, např. pro případ požáru, úniku nebezpečné látky nebo přírodní katastrofy.

Další prioritou volebního programu SPOLEČNĚ je doprava. Ta byla již zmíněna i v souvislosti s předchozími tématy, ale je natolik důležitá, že si rozhodně zaslouží bod vlastní. Pozornost bude směřována za prvé k hromadné dopravě, kdy budou optimalizovány školní autobusy, bude zavedeno časové jízdné a speciální linky mezi sídlištěm a TPCA zónou. Koalice bude také usilovat o digitalizaci zastávek nebo o zrychlení prodloužení podchodu. Druhou oblastí je parkování, kromě výše uvedených parkovacích míst K+R, budou vybudována záchytná parkoviště navazující na hromadnou dopravu, parkovací dům v oblasti školské ulice či další alternativní parkovací místa. Ta by měla vzniknout i rekonstrukcí Jiráskova náměstí. Třetí dopravní oblastí jsou změny v dopravní infrastruktuře, kdy mezi důležité úkoly patří vyjednání rychlé výstavby severovýchodní spojky (TPCA – Šťáralka), odstranění nadbytečných retardérů, zjištění možností výstavby kruhového objezdu kolem ÚP nebo napojení některých ulic. To vše za účelem odvedení dopravy ze středu města a především pro její plynulost i v dopravní špičce.

Poslední oblast volebního programu je zaměřena na efektivní fungování úřadu a obecně správu města. Cílem koalice je hospodaření s přebytkovým rozpočtem a vytvoření finanční rezervy pro případ krizové situace. Toho chce dosáhnout přímým ziskem financí z privatizací komerčních nebo bytových jednotek, snížením nákladů či odpovědnými investicemi. S efektivním spravování města pak úzce souvisí také údržba stávajícího městského mobiliáře,  pravidelné zveřejňování plánu a harmonogramu stavebních prací a v neposlední řadě také digitalizace. Bude šířeno povědomí o možnostech elektronické komunikace s úřadem, datových schránkách nebo elektronickém podpisu a obyvatelé Kolína budou motivování k používání těchto nástrojů. Mimo jiné i díky zpřehlednění webu. Ruku v ruce s efektivní správou města jde také jeho rozvoj. K tomu je nezbytné zrychlit dílčí změny územního plánu, podpořit výstavbu a také nezapomínat na otevřenou komunikaci  s obyvateli.

V minulých komunálních volbách v roce 2018 vyhrálo s velkou převahou uskupení Změna pro Kolín. To kandiduje i v nadcházejících volbách a s ním i dalších osm stran nebo uskupení. Kromě zmíněné ZMĚNY PRO KOLÍN, je to VOLBA PRO KOLÍN, Komunistická strana Čech a Moravy, ANO 2011, Kolíňáci, Platforma pro Kolín s podporou hnutí Přísaha, Česká pirátská strana, Zvíře není věc – sdružení DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK a právě SPOLEČNĚ ODS a  TOP 09.

Kdo bude vítězem tentokrát, a bude tedy vést město Kolín a ovlivňovat tak životy všech kolíňáků v následujících čtyřech letech, záleží na vás. Nezapomeňte, že důležitý může být každý hlas.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.