Lukáš Vápeník: Národní park Křivoklátsko – příležitost pro středočeský region

Přírodní hodnoty zájmového území

Křivoklátsko je územím zcela mimořádných přírodovědných hodnot, které se rozkládá v srdci naší země a je jedinečné i v porovnání s podobnými krajinami v Evropě.

Navržený NP Křivoklátsko představuje rozsáhlý vnitrozemský komplex lesa nižších poloh s velkým podílem přirozených či lidskou činností málo ovlivněných ekosystémů, s výrazně vyvinutým říčním a vrcholovým fenoménem Berounky a jejích přítoků. Mimořádnou hodnotu mají zdejší lesy jako celek – tvoří největší lesní komplex ve vnitrozemí České republiky s nebývale pestrým složením stromů a velkým podílem přírodních porostů. Na území Křivoklátska se vyskytuje více než 1800 druhů cévnatých rostlin (z toho 92 druhů zvláště chráněných) a 84 původních druhů dřevin. Dosud zde bylo zjištěno 250 druhů obratlovců, z toho 72 je zvláště chráněných, z celkem 155 druhů ptáků zde 120 druhů i hnízdí.

Přírodní poměry území určuje řada činitelů, které rovněž přispívají k jeho výsadnímu postavení mezi českými lesními oblastmi. Zatímco jiné velké lesní krajiny Čech se rozkládají v horách na chudých kyselých horninách v chladném a obvykle vlhkém podnebí, popřípadě pokrývají okrsky živinami ještě chudších kvádrových pískovců, podkladem Křivoklátska je poměrně pestrý soubor hornin, často živinami bohatých. Křivoklátsko představuje jedinečný fenomén, který není v soustavě našich národních parků zastoupen, je zcela odlišný od NP České Švýcarsko, Krkonoše a Šumava a jen v některých rysech snese dílčí srovnání s NP Podyjí, kterému se, pokud jde o jedinečnost přírodního prostředí, přinejmenším vyrovná.

Křivoklátsko se stalo součástí evropské soustavy Natura 2000, která chrání místa s nejcennější přírodou celé Evropské unie. Pro své vysoké přírodní hodnoty bylo v roce 1977 vyhlášeno biosférickou rezervací UNESCO. Od roku 1978 je zde také chráněná krajinná oblast.

 

Historické kroky související s NP Křivoklátsko

V roce 2008 byl poradou vedení MŽP schválen materiál „Priority vyhlašování VZCHÚ obecně a ve vztahu k soustavě Natura 2000“, kde byla možnost vyhlášení NP Křivoklátsko (společně s NP Jeseníky) uvedena, následně byla sekce 600 pověřena přípravou podrobnějšího návrhu NP Křivoklátsko. V březnu 2009 byl předložený materiál schválen poradou vedení a sekce 600 byla pověřena přípravou detailních materiálů (návrh plánu péče, návrh zonace) a jejich předjednáním se zástupci samospráv v regionu.

V průběhu let 2009-2010 byla návrh předjednán na zastupitelstvech všech obcí a na setkáních s občany. Vlastní proces byl zahájen dne 22.3.2010, kdy bylo podle tehdy platné legislativy rozesláno oznámení o návrhu na vyhlášení NP, návrh na vymezení zonace a návrh plánu péče o NP. Následně byly vypořádány všechny námitky a připomínky k těmto návrhům došlé na adresu MŽP.

Po změnách ve vedení MŽP po volbách v roce 2010 byl proces vyhlašování zastaven a byla zpracována Socioekonomická analýza regionu navrženého NP Křivoklátsko, která vyhlášení NP hodnotila v rámci regionu jako pozitivní, v rámci ČR jako marginální.

Proces vyhlašování NP byl na základě rozhodnutí tehdejšího vedení obnoven v roce 2013, kdy bylo provedeno meziresortní připomínkové řízení. Z důvodu vzniku nových vlád v letech 2013 („úřednická vláda“) a 2014 nebyl tento proces dokončen.

 

Vývoj za současného vedení MŽP

V roce 2014 nové vedení MŽP rozhodlo, že se nebudou připravovat samostatné zákony pro jednotlivé NP (primárně pro NP Šumava), ale věc se bude do budoucna řešit pouze novelami příslušného zákona.“ V prvotních návrzích této novely bylo počítáno i se zahrnutím NP Křivoklátsko, ze záměru však sešlo.

Následně byla problematika možného vyhlášení NP několikrát diskutována, k žádným konkrétním krokům (či úkolům pro sekci 600) nedošlo i z důvodu dlouhého projednávání „parkové novely“ v parlamentu.

 

Postoj Středočeského kraje

Středočeský kraj několikrát svůj postoj k podpoře vyhlášení NP změnil. Současné vedení kraje projekt NP Křivoklátsko podporuje. Zástupcem ODS byl materiál k podpoře NP předložen na jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství, který jednohlasně doporučil vedení kraje záměr podpořit. Následně bylo vyhlášení NP též jednohlasně podpořeno radou kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo dne 28.6.2021 většinou přítomných hlasů usnesení následujícího znění:

„Zastupitelstvo kraje po projednání podporuje

záměr na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a prostřednictvím Ministerstva životního prostředí České republiky iniciaci dopracování odborných podkladů, přípravu návrhu na jeho vyhlášení a zahájení jednání o připravovaném návrhu s dotčenými samosprávami“.

Základní údaje:

Rozloha 10 193 ha (cca 16% stávající CHKO)

Z toho: Lesní půda 9 787 ha (95,8 % NP)

Nelesní půda 406 ha (4.2 % NP)

Mapa CHKO a NP Křivoklátsko (foto autor)

Argumenty pro vyhlášení NP – obecné:

 • na území NP se nachází pouze jediné zastavěné území obce (Karlova Ves), je zde velice nízká hustota obyvatelstva (cca 1,5 obyv./km2)
 • území parku zahrnuje jen velmi malé procento zemědělské půdy, tvořené zejména trvalými travními porosty
 • zaměstnanost v okolních obcích má minimální vazbu na lesní hospodaření, obyvatelstvo není ani jinak ekonomicky svázáno s územím návrhu NP
 • Existuje Správa CHKO Křivoklátsko, disponující podrobnou znalostí území i zkušenostmi s jeho praktickým managementem, tedy zázemí pro snadný vznik správy NP
 • na území parku nejsou směřovány žádné aktuální průmyslové, těžební či podobné rozvojové plány
 • pro část budoucí I. zóny (současné NPR a PR) nedojde vyhlášením parku ke změně ochranářského režimu, který zde je již dlouhodobě prováděn
 • příležitost pro zajištění udržitelného rozvoje cestovního ruchu v okolních obcích
 • skloubení nejpřísněji chráněného území s běžným životem lidí v regionu
 • příležitost samospráv dosáhnout snáze na finanční prostředky na rozvoj obcí (budování ČOV, infrastruktury a osvětlení).

 

Argumenty pro vyhlášení NP – odborné:

 • unikátní zachovalé soubory přírodních stanovišť, podmíněné zejména geologickou stavbou a reliéfem území (říční a vrcholový fenomén)
 • velký komplex lesa (96 %) – jde o největší komplex lesa ve vnitrozemí ČR s příznivými důsledky pro diverzitu rostlin a živočichů (84 druhů a poddruhů původních lesních dřevin)
 • geologicky velmi pestré území
 • celostátně významná flora a fauna, především druhy vázané na listnaté lesy, xerotermní a suťové polohy (55 druhů chráněných cévnatých rostlin a hub, 74 zvláště chráněných druhů obratlovců)
 • možná a žádoucí zásadní změna lesního a mysliveckého hospodaření, které je nyní zaměřeno hlavně komerčním směrem.

Jako bývalý dlouholetý pracovník Správy CHKO Křivoklátsko jsem pro vyhlášení NP Křivoklátsko udělal mnohé, podílel jsem se i na návrhu Plánu péče o NP. Celá problematika je mi velmi dobře známa.

Jsem aktivní myslivec a lesník a v regionu vidím i do pozadí celé věci. Mohu konstatovat, že

největší překážkou vyhlášení je silná myslivecko-lesnická lobby, která má v území své zájmy, zejména v myslivosti. Tito lidé tendenčním způsobem (účelové ankety a petice) ovlivňují obyvatele regionu a nepravdivými výroky a strašením vyvolávají v obyvatelích nejistotu, že například nebudou moci do lesa na sběr lesních plodů, vyrobit si dříví na otop, že to na Křivoklátsku dopadne jako na Šumavě a podobnými nesmysly.

Jsem přesvědčen, že centrální část CHKO Křivoklátsko si zaslouží být povýšena na NP a být tak klenotem ve výstavní skříni krás a přírodních hodnot nejen Středočeského kraje ale, celé ČR.

Lukáš Vápeník

Ochranář, lesník a myslivec