Martin Baxa: Mateřské školy jako vstupní brána k vzdělávání

Součástí reformy školství bude i nalezení pevného místa předškolního vzdělávání. Smyslem předškolních zařízení je podnítit přirozený zájem a touhu dětí po poznání formou hry s vrstevníky a tím jim usnadnit hladký nástup do základní školy.

Mateřské školy v současné době mohou tuto roli hrát jen částečně, neboť trpí vysokým počtem dětí na jednoho pedagoga a nadměrnou byrokracií, která dusí ředitele.

Proto navýšíme počet podpůrných pracovníků, aby se učitelé mohli více soustředit na svou pedagogickou roli a tvůrčí práci s dětmi. Zpřehledníme systém pro financování asistentů pedagoga a chův prostřednictvím normativu. Zjednodušíme administrativu týkající se inkluze. Posílíme pravomoc ředitelů při rozdělování finančních prostředků na pedagogické i nepedagogické pracovníky.

Podpoříme dětské skupiny jako alternativy předškolního vzdělávání. A to zvláště pro děti mladší 3 let a v oblastech s nízkým počtem míst v mateřských školách. Zavedeme daňovou uznatelnost výdajů na školné v dětských skupinách a soukromých předškolních zařízeních.

Zdroj: https://www.ods.cz/clanek/21463-materske-skoly-jako-vstupni-brana-k-vzdelavani

Zdroj: www.ods.cz