Martin Baxa: Střední školy jako široce otevřené brány

Střední školy nesmějí být ve vzdělávání konečnou stanicí. Musejí být široce otevřenými a dostatečně navzájem prostupnými branami, které každému studentovi nabídnou několik cest. Na studentovi pak bude výběr, zda střední školu pojme jako čistou přípravu na budoucí povolání, nebo jako přípravu na další studium. Eventuálně mu střední školy umožní jít oběma těmito cestami a o povolání se rozhodovat později.

V rámci reformy rámcových vzdělávacích programů se zaměříme na přiměřený objem a správné zařazení učiva v rámci středního školství. Budeme preferovat porozumění před memorováním.
Jádrové učivo bude směřovat k rozvoji klíčových kompetencí a gramotností, jako jsou občanské vzdělávání a etická výchova, finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení. Posílíme výuku dějin 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus.

Velký důraz budeme klást na rozvoj kreativity a týmové spolupráce.

Budeme všestranně podporovat gymnázia. Soustředíme se na rozvoj práce s talentovanými studenty.

Propojíme střední vzdělávání s bakalářskými programy.

Podpoříme odborné vzdělávání na středních odborných školách a středních odborných učilištích a nastavíme jasný model spolupráce škol s výrobní sférou.

Zreformujeme oborové zaměření s ohledem na proměny pracovního trhu, nerezignujeme však na všeobecný základ odborného vzdělání, kompetence, posilování podnikatelského ducha a možnost hladkého přístupu k doplnění vyššího stupně vzdělání.

Vedle standardního hodnocení známkami budeme klást důraz na sebehodnocení, portfoliové hodnocení a využívání digitálních technologií.

Zreformujeme systém přijímacího řízení na střední školy tak, aby se jeho součástí staly národní srovnávací zkoušky i školní část, která umožní zvážit reálné studijní předpoklady studenta, včetně zájmu o dané studium.

Budeme vysoké školy motivovat k tomu, aby i ony při přijímacím řízení využívaly výsledků národní srovnávací zkoušky a zároveň zvažovaly reálné studijní předpoklady, včetně zájmu o studium projevené například účastí na blízkých volnočasových a vzdělávacích aktivitách.

Upravíme formu maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a v odborných učilištích. Využití jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory ponecháme na rozhodnutí školy.

Zaměříme se na regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání. Podpoříme intervenční a rozvojové programy na pomoc regionům s podprůměrnými výsledky vzdělávání. Budeme podporovat práci s rodinami dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a studentů s odlišným mateřským jazykem.

Zdroj: https://www.ods.cz/clanek/21571-stredni-skoly-jako-siroce-otevrene-brany

Zdroj: www.ods.cz