Martin Baxa: Vysoké školy jako vizitka země

 Vysoké školy patří mezi nejlepší vizitky každé vyspělé země. Akademické prostředí má mnoho úkolů. Musí být centrem vědy a výzkumu. Musí podněcovat k inovativnímu přístupu. Ale stejně tak musí poskytovat kvalitní výuku orientovanou na využití v praxi. Musí být flexibilní, aby student mohl v průběhu studia upravovat a rozšiřovat svůj oborový a profesní profil. Akademická půda musí být též místem zasvěcené diskuse o problémech globalizovaného světa, musí odpovídat na nové výzvy.

Změníme systém financování vysokých škol, aby se jim vyplácela nejen věda, ale i kvalitní profesně orientovaná výuka. Nastavíme indexaci výdajů na vysokoškolské vzdělávání vůči výdajům na regionální školství. Vybrané akademické instituce podpoříme v jejich snaze o excelenci, tak aby se z nich v blízké budoucnosti staly špičková vědecká pracoviště s dlouhodobě zabezpečeným financováním. Obdobný program zavedeme i pro jednotlivé ústavy Akademii věd ČR.

Sloučíme všechny agentury poskytující účelové podpory výzkumu. To ušetří peníze a zvýší efektivitu administrativního aparátu. Zkonsolidujeme také programy účelové podpory aplikovaného výzkumu a inovací, které se dnes často duplikují.

Zvýšíme objem financí na grantovou podporu základního výzkumu. Rozšíříme možnosti daňové uznatelnosti nákladů u firem, které spolupracují na financování aplikovaného výzkumu a inovací.

Nebudeme čekat na nové zákony a vytvoříme praktické postupy pro zakládání spin-off firem a dalších kroků pro uplatnění výzkumu v praxi. Posílíme využívání veřejných zakázek v oblasti výzkumu pro potřeby veřejného sektoru. Ve větší míře propojíme veřejné a soukromé investice do smysluplných PPP projektů.

Změníme strukturu studijních programů tak, aby si studenti mohli finálně vybrat obor až na základě absolvovaných profilových předmětů během studia. Po absolvování profilových předmětů také umožníme rozšíření stávajícího oboru o další.

Otevřeme diskusi o reformě systému finanční podpory vysokoškolských studentů ze strany státu. Konkrétně zvážíme prodloužení nepřímé finanční podpory do věku 30 let, navýšení výdajů na sociální a ubytovací stipendia, zavedení systému bezúročných či nízkoúročených půjček a převedení agendy ověřování nároků na podporu na Českou správu sociálního zabezpečení.

Zdroj: https://www.ods.cz/clanek/21598-vysoke-skoly-jako-vizitka-zeme

Zdroj: www.ods.cz