Martin Baxa: Základní škola jako inspirativní místo pro všechny žáky

Vstupem do první třídy nesmí pro žádné dítě skončit dětství. První stupeň nemá hledat to, co dítěti nejde. Má naopak odhalit, v čem dítě vyniká, a patřičně to podpořit. Aby dítě získalo ke škole kladný přístup, musí v něm první roky školní docházky podpořit přirozenou zvídavost. Druhý stupeň pak nesmí být prostředím, kde skončí jen žáci, kteří se nedostanou na víceletá gymnázia. Musí v dítěti rozvinout jeho talent, prohloubit jeho schopnost pronikat do zákonitosti věcí a dobře jej připravit na další cestu vzděláním.

Zreformujeme rámcové vzdělávací programy směrem ke snížení objemu učiva a hlubšímu porozumění vyučované látce.

Stanovíme jádrové učivo a vytvoříme vzorové vzdělávací programy. Umožníme jednotlivým školám, aby se samy rozhodly, zda je využijí, nebo si vypracují vlastní. Jádrové učivo bude směřovat k rozvoji klíčových kompetencí a gramotností, jako jsou občanské vzdělávání a etická výchova, finanční a mediální gramotnost a kritické myšlení.

Velký důraz budeme klást na rozvoj kreativity a týmové spolupráce.

Soustředíme se na zlepšení kvality výuky na druhém stupni základních škol tak, aby na něm přirozeně pokračovala valná většina žáků z prvního stupně. Podpoříme učitele v individuální výuce a práci s různorodými kolektivy žáků, která umožní rozvoj potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním, stejně jako žáků mimořádně nadaných.

Zaměříme se na regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání. Podpoříme intervenční a rozvojové programy na pomoc regionům s podprůměrnými výsledky vzdělávání. Podpoříme práci s rodinami dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem.

Vedle standardního hodnocení známkami budeme klást důraz na sebehodnocení, portfoliové hodnocení a využívání digitálních technologií.

Vytvoříme systém státem garantovaných národních srovnávacích zkoušek, které poskytnou zpětnou vazbu žákům, rodičům, školám i kariérovým poradcům.

Zlepšíme vybavení základních škol v oblasti IT a rychlého a bezpečného internetu. Budeme investovat do zvyšování digitální gramotnosti učitelů.

Zdroj: https://www.ods.cz/clanek/21497-zakladni-skola-jako-inspirativni-misto-pro-vsechny-zaky

Zdroj: www.ods.cz