Milostivé léto podruhé

Na přelomu minulého a letošního roku proběhla akce s názvem Milostivé léto, v rámci které se mohli dlužníci zbavit svých veřejnoprávních dluhů, aniž by museli platit náklady exekuce a vysoké úroky. Pokud dlužníci z nějakého důvodu tuto akci nestihli, nemusí zoufat, protože se již brzy zopakuje. Druhé kolo, této pro všechny strany prospěšné kampaně odstartuje, společně se školním rokem, tedy  1. září 2022.

Milostivé léto bylo vyhodnoceno jako velmi úspěšná akce. Vzhledem k tomu, jak byla akce nastavena, tedy, že se nejedná o dluhovou amnestii a je stále zachováno pravidlo, že dluhy se mají platit, má podporu jak široké veřejnosti, tak politiků napříč celým politickým spektrem. Z Milostivého léta pak těžily všechny angažované strany. Věřitelé získali jednorázově celé dlužné jistiny, které by se jim za  normálních okolností vraceli jen velmi zdlouhavě, pokud vůbec, dlužníci se zbavili desítek tisíc exekucí a navrátili se tak do standardních socioekonomických vztahů a tím i do normálního života. Z akce profitoval také stát a potažmo všichni občané. Už jen proto, že stát ušetří na sociálních dávkách a zároveň získá na odvodech, protože lidé nebudou nuceni pracovat v šedé zóně. Co se týče statistických údajů, které zveřejnila Exekutorská komora koncem března, bylo vypořádáno 42 tisíc exekucí a dlužníkům bylo na úrocích, penále a dalších platbách spadajících do tzv. příslušenství dluhu odpuštěno 1,55 mld. Kč. U jedné exekuce to v průměru bylo 37 000 Kč. Věřitelům bylo vráceno 390 milionů Kč, přičemž průměrná výše uhrazené jistiny činila 14 000 Kč.  Na počátku akce bylo v České republice 712 tisíc dlužníků, nyní se lépe  dýchá patnácti tisícům z nich. Vzhledem k tomu, že průměrný počet exekucí připadající na jednoho dlužníka se nezměnil a zůstal na hodnotě  6, 37, vyplývá z toho, že akce využili především lidé s nižším počtem exekucí, nejčastěji s jednou. Může se zdát, že počet očištěných dlužníků není v poměru k celkovému počtu nijak vysoký, opak je ale pravdou. Navíc uvedené údaje nejsou ještě konečné, protože řada exekucí v době tvorby statistik nebyla ještě uzavřena, přestože byla uhrazena dle pravidel.

Milostivé léto II, jak je vládou pokračování akce nazýváno, se bude zakládat na stejných principech, ale v pár bodech se bude od svého předchůdce odlišovat. Hlavní změnou je výše paušálního poplatku, který musí dlužník kromě jistiny uhradit. Zatímco poprvé na zaplacení poplatku stačila necelá tisícovka, konkrétně 907,50 Kč, nyní za paušální náhradu nákladů exekuce zaplatí dlužník  jednou tolik, tedy 1815 Kč. Stejně jako v prvním kole, se i nyní akce týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Poprvé, se ale mohli dobrovolně hlásit také soukromé instituce a ač to některé z nich udělali, jako např. Česká spořitelna, Air Bank nebo Home Credit,   milostivé léto II. s nimi nepočítá. I přes to je škála věřitelů, na jejichž pohledávky se akce vztahuje poměrně široká. Půjde například vypořádat dluhy vůči dopravním podnikům, technickým službám, nemocnicím,  energetikám jenž vlastní stát (např. ČEZ), zdravotní pojišťovně, obcím, České televizi či Českému rozhlasu.

Co se zůstalo stejné, jako u prvního Milostivého léta je doba jeho trvání, shodně jako v prvním případě bude na vypořádání dluhů lhůta tři měsíce. Stejná zůstává také cílová skupina, kterou jsou fyzické osoby, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Aby se akce na dluh vztahovala, musí být vymáhaný soudním exekutorem. Daná fyzická osoba nesmí být zároveň v insolvenci, to znamená, že nesmí zrovna procházet oddlužením. Dle Ministerstva spravedlnosti má  druhé milostivé léto především za cíl prodloužit právní úpravu, dle které se řídilo první milostivé léto a vyjasnit některé termíny, jenž byli v praxi obtížně či nejasně interpretovány.

Jak musí dlužník, který splňuje uvedené podmínky postupovat, aby se do Milostivého léta II. mohl zapojit? Není to v zásadě nic složitého, k zastavení exekuce stačí ve vymezeném tříměsíčním období uhradit původní dluh, tedy tzv. jistinu, případně její část, na kterou je vedena exekuce  a společně s tím zaplatit paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1500 Kč bez DPH. V případě exekutorů, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty je potřeba k částce přičíst ještě 21 %  DPH, výsledná částka činí zmiňovaných 1815 Kč. Zbylá částka, resp. zbývající příslušenství dluhu bude odpuštěno. Kromě financí musíte zároveň také písemně zaslat sdělení, že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta. V případě více pohledávek tento postup opakujete u každé z nich. Pokud přesný počet vedených exekucí nevíte, nebo neznáte spisové značky, získáte tyto informace z výpisu z Centrální evidence exekucí, a to buď online na webu Exekutorské komory nebo na pobočkách Czech POINTu. Pokud nevíte přesnou výši jistiny, tedy původní dlužné částky, požádejte příslušného exekutora o její vyčíslení. Žádost podejte prostřednictvím doporučeného dopisu, soudní exekutor je pak povinen na danou písemnost odpovědět do 15 dnů od jejího doručení. Při splnění podmínek akce dojde k zastavení exekuce, a to i bez podaného návrhu. Týká se to však jen řízení, které byly zahájené před datem 28.října 2021, tedy před začátkem první akce. V případě, že žádost zašlete do 15. listopadu 2022, ale zákonná lhůta pro zaslání odpovědi nebude soudím exekutorem dodržena, lhůta pro úhradu jistin se prodlouží o počet dnů, o který byla lhůta na odpověď  překročena a zároveň neskončí dříve, než pět dní ode dne, kdy je bude odpověď exekutora fakticky doručena. Toto pravidlo během prvního milostivého léta chybělo a exekutory tak nic nezavazovalo k odpovědi.

V případě exekucí, které nebudou k 1. září nařízené, bude zastaveno exekuční řízení. Exekuce vedené pouze pro vymožení příslušenství dluhu, budou od prvního září považovány za uhrazené. Kromě výše zmíněné paušální náhrady nákladů mohou exekutorovi náležet také další náklady exekuce, ale pouze pokud o nich bylo rozhodnuto ještě před 1. zářím a zároveň byly před tímto datem vymoženy.

 

Institut Milostivého léta půjde využít u dluhů, kdy je v roli oprávněného, tedy v roli věřitele, některý z následujících subjektů:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, vč. městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

 

Jak je uvedeno výše, Milostivé léto se vztahuje na veřejnoprávní dluhy, i tady však existují výjimky. Nelze se zapojit s dluhy týkající se peněžitých trestů a jiných majetkových sankcí, které byly uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin, stejně tak pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti  a také na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví. Další oblastí na kterou nelze Milostivé léto uplatnit jsou daňové a správní exekuce, vymáhané např. celní  nebo finanční správnou nebo správou sociálního zabezpečení.

Akce sama o sobě je poměrně unikátní, a to, že má pokračování a navíc v tak krátké době jí činí jedinečnou ještě více. Kdo nezvládl využít první šanci, druhou příležitost by si určitě neměl nechat ujít. Další už totiž nebudou, minimálně ne v blízké budoucnosti. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek uvádí, že tato brzká repríza je mimo jiné i proto, že je zde předpoklad, že řada lidí se první vlny nemohla zůčastnit v důsledku energetické krize, kdy připravené finance musela vynaložit na pokrytí zvýšených cen za energie.

Pro podrobnější informace a detailní postup byl zřízen speciální web s názvem www.milostiveleto.cz. Zde si můžete zkontrolovat, jestli se na danou exekuci Milostivé léto vztahuje, dále zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky. Pokud odpověď, kterou potřebujete nenaleznete, můžete se na poradce obrátit například na emailové poradně  jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz nebo na telefonické lince 770 600 800. Kromě informací směřující k dlužníkovi, je zde např.  sekce pro obce nebo pro zaměstnavatele. Na ty je apelováno, aby svým zaměstnancům s dluhy pomohli. Přínosné to bude pro všechny zúčastněné strany. Pokles počtu exekucí eliminuje administrativní zátěž mzdové účtárny, zaměstnance bez exekuce lze lépe motivovat finančně, a také se lépe koncentrují na práci či si méně vybírají nemocenskou. V neposlední řadě taková podpora upevňuje loajalitu a demonstruje vyspělou firemní kulturu a sociální odpovědnost.

Podporu naleznete také v dluhových poradnách, kde vás pracovníci celým procesem provedou krok za krokem a případně pomohou vyřešit i další starosti. V Kolíně můžete navštívit dluhovou poradnu organizace Člověk v tísni, v Kutné Hoře pak stejné služby nabízí občanská poradna Oblastní charity Kutná Hora.

Akce Milostivé léto je obrovská šance, jak si dát svůj život zase do pořádku a klidněji spát, mnoho dlužníků ji však využít nemohlo, protože finance na úhradu zkrátka nemělo, a to ani v případě, že už se nejednalo o nijak závratnou částku. To bylo podnětem pro organizaci Člověk v tísni k vyhlášení sbírky SOS Milostivé léto, která má za cíl právě pomoc s financováním u lidí v dluhové pasti.

V první vlně sbírky se sešlo téměř 17 milionů korun, tedy mnohem více, než bylo očekáváno. Pro získání finanční podpory z této sbírky bylo nutné splnit tři podmínky. První z nich je, že dlužník se nachází ve složité sociální situaci a nezvládne vyřešit exekuce vlastní silou, druhá podmínka je, že dar ukončí buď všechny dlužníkovi exekuce, případně jejich rozhodující část. Poslední, že splacení původní jistiny povede ke smazání vysokého příslušenství (úroky a sankce). O pomoc zažádalo 295 lidí a po pečlivém prověření a kontrole bylo vyhověno 245 z nich, tedy více než 80 % žadatelů. Ukončeno bylo téměř tisíc exekucí a celková suma smazaných dluhů činila přes 100 milionů. Sbírka je otevřena i nadále.

Pokud se vás akce bezprostředně netýká, ale rádi byste pomohli, můžete se zapojit právě do sbírky. Hodně pomůže i sdílení, a to nejen na sociálních sítích, ale i mezi blízkými a známými tak, aby se informace dostala opravdu ke všem potřebným. Nikdy nevíme, kdy informace padne na úrodnou půdou, možná i tam, kde bychom to vůbec nečekali. Často je totiž téma exekucí a dluhů obecně tabu a nikdo se s nimi rád nechlubí, zároveň mnohdy stačí malá nepozornost či nedůslednost a problém je hned na světě.

A proč vlastně název Milostivé léto, když ani jedna z akcí v létě neprobíhala? Termín totiž neodkazuje k ročnímu období, ale k historii a k náboženství. Toto sousloví můžeme najít v bibli a v obecném smyslu označuje odpuštění dluhů a propuštění otroků. Výstižnější pojmenování by se tedy hledalo asi jen těžko. Doufejme tedy, že Milostivé léto II. bude stejně úspěšné jako první kolo akce, a z „otroctví dluhů“ bude propuštěno minimálně stejně tolik dlužníků jako poprvé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *