Národní park Křivoklátsko, aneb kraj prý jedná o nás bez nás??? Ozývá se z obcí v křivoklátském regionu.

Bohužel nemám mandát hovořit za Středočeský kraj (dále jen „STČ kraj“), ale jako člena Výboru pro životního prostředí a zemědělství za ODS (dále jen „VŽPZ STČ kraje“), který je poradní orgánem zastupitelstva a v některých otázkách i rady se mne dotýkají poznámky typu:

„Kraj jedná o nás bez nás“, nebo „obce o ničem neví“

Musím konstatovat, že to není pravda.  

Téma NP Křivoklátsko, probublává naším regionem již více jak 14 let. Bylo to jak na houpačce, ANO, NE, ANO, NE…..Ale nikdy jsem nezaznamenal od žádné vlády konečný verdikt „KONEC, NP KŘIVOKLÁTSKO NEBUDE“.

VŽPZ STČ kraje se na svém výjezdním zasedání, které se konalo právě u nás na Křivoklátsku, seznámil s prostředím a do té doby dostupnými podklady a následně se jednohlasně usnesl:

Usnesení č. 61-6/2021/VŽPZ ze dne 3. 6. 2021

Výbor pro životní prostředí a zemědělství

  1. s e s e z n á m i l

v terénu se stavem centrálního území CHKO Křivoklátsko a konstatuje, že s ohledem na stav tohoto území považuje za vhodné pokračovat s přípravou vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

  1. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Středočeského kraje podpořit záměr vyhlášení národního parku a vyzvat Ministerstvo životního prostředí k dopracování odborných podkladů, přípravě návrhu na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a zahájení jednání o připravovaném návrhu s dotčenými samosprávami

Právě poslední část usnesení je nesmírně důležitá „zahájení jednání o připravovaném návrhu s dotčenými samosprávami“

Dále byla věc projednána v radě STČ kraje, která se jednohlasně usnesla na tomto znění usnesení:

Usnesení č. 046-26/2021/RK ze dne 17.6.2021

Stanovisko k vyhlášení NP Křivoklátsko

     (foto: ilustrační, archiv Bc. Lukáš Vápeník)

Rada kraje po projednání

  1. bere na vědomí

že se Výbor pro životní prostředí a zemědělství seznámil v terénu se stavem centrálního území CHKO Křivoklátsko a konstatuje, že s ohledem na stav tohoto území považuje za vhodné pokračovat s přípravou vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

  1. doporučuje

podpořit záměr na vyhlášení národního parku a prostřednictvím Ministerstva životního prostředí České republiky iniciovat dopracování odborných podkladů, přípravu návrhu na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a zahájení jednání o připravovaném návrhu s dotčenými samosprávami.

A opět poslední část usnesení „zahájení jednání o připravovaném návrhu s dotčenými samosprávami“

Následně byla problematika projednána v zastupitelstvu STČ kraje, které se většinou přítomných zastupitelů usneslo:

Usnesení č. 048-08/2021/ZK ze dne 28.6.2021 

Stanovisko k vyhlášení NP Křivoklátsko

Zastupitelstvo kraje po projednání

  1. podporuje

záměr na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a prostřednictvím Ministerstva životního prostředí České republiky iniciaci dopracování odborných podkladů, přípravu návrhu na jeho vyhlášení a zahájení jednání o připravovaném návrhu s dotčenými samosprávami

I v tomto usnesení se uvádí „zahájení jednání o připravovaném návrhu s dotčenými samosprávami“

Z výše uvedeno je zcela evidentní, že z vedení STČ kraje nikdy nikdo neměl a nemá zájem něco projednávat za zády zástupců občanů v regionu.

Na podzim roku 2021 se uskutečnila schůzka na ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“), za účasti zástupců STČ kraje, MŽP (včetně ministra Brabce) a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“). Schůzky jsem se též zúčastnil.

Na tomto setkání bylo dohodnuto, že zástupci kraje a AOPK ČR, navštíví všechny obce, jejichž katastrálního území by se mohlo vyhlášení NP dotknout.

A tak se i stalo. O průběhu jednání na jednotlivých obcích jsem detailně informován.

Zástupci STČ kraje a AOPK ČR diskutovali se zástupci samospráv nad myšlenkou zřízení NP Křivoklátsko a pečlivě naslouchali jejich námitkám, obavám a názorům, se kterými se bude dále zcela určitě pracovat. MŽP byla předložena zpráva z těchto jednání.

Nutno podotknout, že na každé jednání byl v rámci dne vymezen nějaký čas a že debatovat by se jistě dalo na každé obci nekonečně dlouho.

Informace získané z jednání se samosprávami, byly prezentovány na nedávné interní krajské schůzce vybraných krajských resortních oblastní svolané paní hejtmankou. Na schůzce se řešilo, jak pomoci oblasti Křivoklátska z hlediska investic do komunikací, infrastruktury a obecně přispět k rozvoji území v rámci možností kraje.

Diskuse se zástupci samospráv se určitě povede i nadále a nyní již pevně věřím už nad konkrétním návrhem s jasně vymezenou hranicí navrhovaného území NP, návrhem ochranných podmínek, návrhem plánu péče o NP atd. Je však nutno podotknout, že nyní pravděpodobně štafetu vyjednávání převezme MŽP, které je plně kompetentní v dané věci.

 

Bc. Lukáš Vápeník

předseda MS ODS Křivoklát, místopředseda OR ODS Rakovník, člen VŽPZ zastupitelstva Středočeského kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (foto: Bc. Lukáš Vápeník)