Obžalobu v kauze otravy Bečvy by chtěl mít státní zástupce do konce roku

Zpráva ČTK: Vsetín – Obžalobu v kauze otravy řeky Bečvy z loňského září by dozorující státní zástupce Petr Bareš z Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně rád vypracoval do konce roku. Kvůli nedávnému pokusu vědců a rybářů se solí je podle něj v případu nutné doplnit znalecké posudky. Žalobce ČTK dále řekl, že čeká i na případné další právní kroky společnosti Energoaqua a jejího jednatele Oldřicha Havelky, které policie v souvislosti s ekologickou havárií obvinila. Několik dní po katastrofě Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uvedla, že řeku otrávily kyanidy. Trvalý monitoring kvality vody v Bečvě by mohl začít na konci podzimu.

Spisový materiál je podle Bareše velmi obsáhlý. Před několika dny zamítl jako nedůvodné stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Stížnost podala jak firma Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, tak Havelka, policie je obvinila letos v červnu. Podle Havelkova vyjádření pro ČTK z minulého týdne nebylo zamítnutí nijak odůvodněno. „Naše právní zastoupení připravuje další kroky,“ uvedl tehdy Havelka.

Státní zástupce zatím další návrhy od obviněných neobdržel. „Pokud někdo není spokojen s postupem prvostupňového státního zastupitelství, požádá o přezkoumání postupu tohoto zastupitelství nadřízené státní zastupitelství. Jestliže tvrdí, že podniknou další právní kroky, tak se logicky nabízí tato alternativa. Jestli podají podnět k výkonu dohledu nad činností státního zastupitelství, tak spis půjde na kraj a bude tam bůhví jak dlouho,“ řekl Bareš.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, kyanidy do řeky dostaly. Někteří rybáři a vědci to považují za nesmysl. Upozornili, že první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu. Na této trase přitom řeka překonává dva jezy a peřeje. V létě proto vědci a rybáři pod vedením přírodovědce Jakuba Hrušky pokusně do Bečvy vylili u vyústění kanálu solný roztok a zaznamenávali, jak se v řečišti chová. Podle nich výsledky pokusu vylučují otravu z rožnovského kanálu.

Experimentem se nyní zabývá ČIŽP i vyšetřovatelé. „My se musíme vypořádat s tím pokusem, který prováděl pan profesor Hruška. Čili v tomto směru bude doplňován posudek jak Jihočeské univerzity, tak pana Klicpery. No a pak uvidíme. Já doufám, že do konce roku by to mohlo být skončené. To znamená, že do konce roku bych to rád měl na soudě,“ řekl Bareš. Délka

Podle kriminalistů jde v případu o dva trestné činy – poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, firmě Energoaqua zákaz činnosti a peněžitý trest. Policie vyšetřování odmítla podrobněji komentovat. „Případ otravy řeky Bečvy je stále ve fázi vyšetřování, stále probíhají úkony trestního řízení za dozoru vsetínského státního zastupitelství,“ řekla ČTK bez dalších podrobností krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Ekologická havárie postihla Bečvu loni 20. září v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři po havárii přes 40 tun ryb.

Trvalý monitoring kvality vody v Bečvě by mohl začít na konci podzimu

Na konci podzimu by mohl začít fungovat trvalý monitoring kvality vody v řece Bečvě. Zařízení schopné okamžitě poznat změny v kvalitě vody a odebírat vzorky bude stát ve Lhotce nad Bečvou nedaleko Valašského Meziříčí na Vsetínsku, spravovat ho bude Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (VUV TGM). Ústav vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavební části. Do konce podzimu by mohlo být hotovo, řekl ČTK náměstek ředitele VÚV TGM Libor Ansorge.

Zařízení má předejít ekologickým haváriím. Biologickou jakost vody dokáže měřit a vyhodnocovat nepřetržitě za využití vodních organismů – perlooček. VÚV již nyní dělá namátkový monitoring vody v Bečvě.

Kvalitu vody v Bečvě sleduje také Povodí Moravy, dělá pravidelný měsíční monitoring. „V roce 2021 je Bečva sledována ve třech místech – u Choryně, Teplic nad Bečvou a v Troubkách. Rozsah sledovaných ukazatelů je široký a zahrnuje jak všeobecné ukazatele, mezi které se řadí například ukazatele kyslíkového a teplotního režimu, organického znečištění nebo živin, tak i kovy a metaloidy, široké spektrum organických látek, mikrobiální znečištění a biologické složky. Sledován je i obsah kyanidů,“ sdělila ČTK zástupkyně Povodí Moravy Jana Kučerová.

Kromě kvality a množství vypouštěných odpadních vod je podle ní pro kvalitu vody v povrchových vodách stěžejní hydrologická situace. Klasifikace je od první třídy, která znamená neznečištěnou vodu, po pátou třídu značící velmi silně znečištěnou vodu.

„Kvalita vody ve dvouletí 2019-2020 v toku Bečva v úseku od soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy ve Valašském Meziříčí po ústí do Moravy u Troubek byla celkově označena třetí třídou jakosti – znečištěná voda. Toto hodnocení bylo dáno především vysokým obsahem fosforu, ale většina dalších parametrů byla hodnocena první nebo druhou třídou jakosti,“ uvedla Kučerová. Při porovnání nejvýznamnějších toků v povodí Moravy patří podle ní řeka Bečva k nejméně znečištěným.

Povodí Moravy sledovalo loni po zářijové ekologické havárii na Bečvě oživení dna makrozoobentosem, což jsou vodní bezobratlí, a fytobentosem (rostlinné organismy).

„V první fázi 24. 9. 2020 proběhla screeningová kontrola lokalit Choryně a Černotín. Ve druhé fázi 8. až 9. 10. 2020 byly odebrány vzorky na sedmi lokalitách v celém úseku řeky Bečvy od soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy ve Valašském Meziříčí až po ústí do Moravy u Troubek. Průzkum neprokázal významný vliv havárie na společenstva makrozoobentosu a fytobentosu. Zjištěné složení společenstev bylo zřejmě více zasaženo vysokými průtoky způsobenými vydatnými srážkami v období po havárii než vlastní havárií. Výsledky naznačují, že makrozoobentos i fytobentos zůstaly dostatečně rozvinuty a představují dostatečný zdroj potravy i pro další články v potravním řetězci, zejména pro ryby. Tyto pozitivní výsledky potvrdily vhodnost zahájení zarybňování zasaženého úseku Bečvy,“ uvedla Kučerová. Vzorky byly odebrány také letos na jaře, v plánu jsou i na podzim. „Na základě jarních odběrů lze konstatovat, že společenstvo makrozoobentosu je dostatečně bohaté a nevykazuje zásadní odchylky od stavu před havárií,“ uvedla Kučerová.