ODS: Odevzdali jsme výroční finanční zprávu. V roce 2021 jsme hospodařili s kladným výsledkem 45,308 mil. korun

(www.ods.cz) Občanská demokratická strana odevzdala výroční finanční zprávu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Celkové výnosy ODS v roce 2021 dosáhly částky 253,554 mil. Kč. Výnosy ze státního rozpočtu činily 167,815 mil. Kč, významnými zdroji byly také přijaté dary ve výši 30,005 mil. Kč a členské příspěvky v hodnotě 6,328 mil. Kč.

Celkové náklady ODS dosáhly v roce 2021 částky 208,246 mil. Kč. Z toho největší část tvořily náklady na úhradu volební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 89,774 mil. Kč, mzdové náklady ve výši 42,992 mil. Kč a provozní náklady ­– 75,480 mil. Kč. V roce 2021 dosáhla ODS kladného hospodářského výsledku po zdanění ve výši 45,308 mil. Kč.

Veškeré přijaté dary a vynaložené finanční prostředky na volební kampaň uvádí Občanská demokratická strana průběžně na svých transparentních účtech, které jsou zveřejněny na webové stránce ODS.

Nezávislý auditor ve své zprávě konstatoval, že „Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv politické strany Občanská demokratická strana k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.“

Zdroj: https://www.ods.cz/clanek/22468-ods-odevzdali-jsme-vyrocni-financni-zpravu-v-roce-2021-jsme-hospodarili-s-kladnym-vysledkem-45-308-mil-korun