Okamžik pravdy pro tisíce školáků aneb “přijímačky na střední”

Již zítra čeká tisíce školáků velmi důležitý den, který může výrazně ovlivnit podobu jejich budoucího profesního a v podstatě i osobního života. Současní deváťáci budou skládat přijímací zkoušky na SŠ a během cca dvou hodin musí předvést, jak kvalitně se zvládli připravit.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia. K jednotným přijímacím zkouškám k maturitnímu studiu na středních školách a víceletých gymnáziích se letos přihlásilo přibližně 114 tisíc uchazečů. To je dle údajů organizace Cermat o 11 tisíc více, než v loňském roce. Na tento nárůst mají mimo jiné vliv také ukrajinští školáci, kteří se do Česka přistěhovali kvůli situaci ve své zemi. Obecně lze říci, že se počet studentů končících základní vzdělávání v posledních letech pravidelně zvyšuje, loni bylo deváťáků 95 198, předoni 90 286 a ve školním roce 2018/2019 pouze 79 703. Tento nárůst se samozřejmě promítá do kapacity jednotlivých oborů. Organizace Cermat sice rodiče i jejich děti uklidňuje, že volných míst je dostatek, to ovšem neplatí o všech městech nebo všech oborech. Tento problém je patrný především v Praze, ale v letošním roce je očekáván i v dalších městech. Není proto divu, že jsou mnozí žáci a potažmo i rodiče ve velkém stresu. Stres pak může mít výrazný vliv i na průběh samotné zkoušky, kdy žák musí v několika desítkách minut předvést, co v něm je. Z výše uvedených důvodů tak někteří rodiče pro své děti volí zahraniční studium, kde je nejen průběh přijímacího řízení rozdílný. Zde je však samozřejmě rozhodující otázka financí.

Každý uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Navíc bylo možné podat až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou, jedná se typicky o umělecké a sportovní obory. Dohromady může mít tedy žák podané až čtyři přihlášky, jednotnou přijímací zkoušku však může vykonat maximálně dvakrát. První termín zkoušky je ve čtvrtek 13. dubna, další hned o den později, tedy v pátek 14. dubna.

V případě podání dvou přihlášek do oborů s jednotnou přijímací zkouškou může žák absolvovat dvoje testy, v prvním termínu na škole, která byla na přihlášce uvedena na prvním místě. Pořadí škol uvedených v přihlášce nijak neodráží preference žáka, ale pouze ovlivňuje termín a místo dané zkoušky. Pokud uchazeč podává do oboru s jednotnou přijímací zkouškou pouze jednu přihlášku  a další například na učební obor, může absolvovat zkoušku pouze jednu.

Jednotná přijímací zkouška má dvě části, které mají podobu dvou písemných testů, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky. Pro každou z částí je maximální počet získaných bodů 50. Minimální počet bodů, který je nutný pro přijetí není centrálně stanoven, tuto hranici si však mohou nastavit samy školy. Obecným principem je však porovnání výsledků vůči ostatním uchazečům. Přijímací zkoušky ale nejsou jediným kritériem hodnocení, dále je přihlíženo například k výsledkům předchozího vzdělávání, výsledkům školních příjímacích zkoušek či pohovorů, které jsou v režii daných škol nebo k soutěžím a olympiádám. Jednotná přijímací zkouška se na konečném výsledku podílí nejvýrazněji, a to nejméně 60 % , zohledněn je vždy pouze lepší výsledek z testu z příslušného předmětu. Pokud se tedy uchazeči podaří ve čtvrtek lépe matematika a v pátek čeština, bude v matice zohledněn čtvrteční test a v češtině páteční. Zde mají výhodu ti, kteří mohou absolvovat obě zkoušky.

Pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky by mělo být dostačující dobré zvládnutí učiva základní školy, látka v testech se totiž odvíjí od Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky a neobsahuje nic, co by zde nebylo uvedeno. S podobou testů je možné se seznámit buď prostřednictvím testů z minulých let, které jsou dostupné ve formátu PDF nebo díky webové aplikaci, která umožňuje procvičování testů.

Výsledky obdrží ředitelé škol 28. dubna, ti pak ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů, a to nejpozději do dvou dnů. Kvůli ochraně GDPR je samozřejmě zveřejněn pouze seznam speciálních kódů. Kód je přiřazen každému uchazeči již před přijímací zkouškou, obvykle v pozvánce na ni.

Zdroj obrázků: Pexels, Unsplash