Středočeský kraj podporuje environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

DOTACE NA ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVU A OSVĚTU
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o financování konkrétního projektu od jednotlivých žadatelů, kteří vyvíjejí ve Středočeském kraji veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO.
Od roku 2015 jsou dotace poskytovány v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na EVVO.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 7 000 000 Kč.
Termín pro podávání žádostí:
• od 11. ledna 2023 od 9:00 hodin
• do 26. ledna 2023 do 14:00 hodin
Oprávnění žadatelé o dotaci:
• právnická osoba
• nestátní nezisková organizace
• obec
• příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není Středočeský kraj
• obchodní společnost aj.
• fyzická osoba podnikající (OSVČ)
• fyzická osoba nepodnikající
Žádosti se podávají prostřednictvím centrální internetové aplikace: https://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/. Žadatel se nejprve zaregistruje a poté může podávat žádosti o dotace z rozpočtu Středočeského kraje.
Žadatelé mají možnost průběžně aktualizovat vložené údaje, podávat žádosti či získat přehled podaných žádostí.
Po elektronickém podání žádosti v aplikaci se vygeneruje žádost ve formátu PDF, kterou žadatel zašle na Krajský úřad Středočeského kraje buď opatřenou elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo vytištěnou s úředně ověřeným podpisem.
Autor článku: Lukáš Vápeník