Středočeský kraj podporuje zadržování vody v krajině

Program 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
Předmětem Programu je podpora projektů, řešících výstavbu nových rybníků, obnovu zaniklých, rekonstrukci a odbahnění rybníků, malých vodních nádrží, mokřadů, tůní, průlehů a svejlů, které přispívají ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a chrání před suchem a povodněmi.
Prioritně budou podpořeny projekty, které mají příznivý dopad na biodiverzitu a přispívají ke zvýšení retenční a akumulační schopnosti krajiny a obnově vodního režimu.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 20 000 000 Kč.
Termín pro podávání žádostí:
• od 11. ledna 2023 od 9:00 hodin
• do 26. ledna 2023 do 14:00 hodin.
Oprávnění žadatelé o dotaci:
• obec do 2 000 obyvatel na území Středočeského kraje
• dobrovolný svazek obcí (DSO) na území Středočeského kraje (součástí DSO pouze obce do 2 000 obyvatel)
• fyzická osoba nepodnikající
• nestátní nezisková organizace
• zapsaný spolek, pobočný spolek
Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím https://dotace.kr-stredocesky.cz/. Tam se nejprve žadatel zaregistruje (pro všechny fondy) a poté může podávat žádosti do jednotlivých fondů Středočeského kraje.
Žadatelé mají možnost průběžně aktualizovat vložené údaje, podávat žádosti či získat přehled podaných žádostí. Po elektronickém podání žádosti v aplikaci se vygeneruje žádost ve formátu PDF, kterou žadatel zašle na Krajský úřad Středočeského kraje buď opatřenou elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo vytištěnou s ověřeným podpisem.
Znění dotačního programu zde:
https://www.kr-stredocesky.cz/documents/20994/19126367/Program+2023+pro+poskytov%C3%A1n%C3%AD%20dotac%C3%AD%20z+rozpo%C4%8Dtu+St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%A9ho+kraje+ze+St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%A9ho+Fondu+%C5%BEivotn%C3%ADho+prost%C5%99ed%C3%AD%20a+zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD?version=1.0&fbclid=IwAR2uNK9TlPT96N0fcORKt19wFZYq0ImOr3B-_wW4h-sUCw9xocNohQ8XA-M
Autor článku: Lukáš Vápeník