Úspory mají zelenou, aneb nová zelená úsporám

Situace na trhu s energiemi hovoří jasně, pokud nechceme platit za spotřebu elektřiny, zemního plynu a dalších komodit astronomické částky, musíme s nimi začít šetřit. Nejsnadnější řešení je samozřejmě pořízení úsporných spotřebičů, snížení tepelného komfortu, správné větrání či jiné další úkony, které můžeme udělat takřka z minuty na minutu. Tím se jistě ušetřit dá, ovšem tato úspora má značné limity. Účinnějším a trvalejším řešením je rekonstrukce bytu nebo domu. Zateplení nemovitosti, výměna oken, pořízení efektivnějšího a zároveň ekologičtějšího zdroje tepla a mnoho dalšího. To vše dovede snížit účty za energie velmi výrazně, na druhé straně je nutné vynaložit vyšší vstupní náklady. Ty ale nemusíte nést sami, může s nimi pomoci dotační program Nová zelená úsporám. Domácnosti díky němu šetří jak budoucí výdaje za energie a pitnou vodu, tak právě i náklady na vstupní investici.

O programu Nová zelená úsporám jsme se zmiňovali již v jednom z podzimních článků, nyní se na něj podíváme podrobněji. Dozvíte se především co je cílem programu, kdo má nárok o podporu žádat, co může být předmětem této žádosti a co je potřeba pro získání podpory udělat.

 

Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů.  První etapa programu odstartovala již v roce 2014 a během tohoto období bylo rozděleno několik miliard korun mezi desítky tisíc žadatelů. Na podzim loňského roku přešel program do další etapy. Hlavním cílem programu Nová zelená úsporám je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Na důležitosti pak získává využití obnovitelných zdrojů energie. Nová etapa se od té předchozí liší především rozšířením oblastí, na které se podpora zaměřuje. Základní paleta podpory je doplněna o opatření vedoucí k přípravě objektů na aktuální změnu klimatu a k motivaci veřejnosti k realizaci energeticky úsporných opatření. Nově tak lze získat finanční podporu například při hospodaření s dešťovou vodou u obytných budov, výměně neekologických zdrojů pro vytápění či výstavbě infrastruktury pro elektromobilitu.

V nově vyhlášených výzvách bude k dispozici celkem 11 miliard z Národního plánu obnovy a do roku 2030 je počítáno s využitím i dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek či financí z Modernizačního fondu. V následujících deseti letech je tedy počítáno minimálně s 39 miliardami Kč.

 

Jak už je uvedeno výše, nová etapa programu obsahuje několik změn. Kromě zmíněného rozšíření podporovaných opatření jsou za nejzásadnější novinky považovány rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka. Dalším významným krokem je navýšení jednotkové dotace u vybraných opatření, například podpora na zateplení stávajících domů se navýšila cca o 20%, podpora na výstavbu rodinného domu o 50 tisíc a vyšší podporu získají i žadatelé, kteří se rozhodnou vyměnit zdroj tepla.  Ještě více financí pak lze získat díky novému systému bonusů. V případě kombinování více úsporných opatření získá žadatel dalších 10 tisíc za každou kombinaci. Majitelé rodinných domů si tak mohou přilepšit o dalších až 90 tisíc, v případě majitelů bytových domů je to až 120 tisíc. Výhodné je i požádat o výměnu neekologického kotle z kotlíkových dotací a zároveň o zateplení z programu Nová zelená úsporám. Automaticky jsou dalšími deseti procenty zvýhodněni žadatelé ze strukturálně znevýhodněných regionů z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. K rozšíření došlo také v oblasti možných žadatelů, nově se například mohou žádosti týkat i objektů určených k rekreaci. Podmínkou je v tomto případě nahlášený trvalý pobyt (ne nutně žadatele) po dobu minimálně dvou let před podáním žádosti. V následujícím přehledu jsou možní žadatelé i jednotlivá opatření specifikovány konkrétněji.

 

 • O finanční podporu z projektu mohou žádat následující subjekty:
 • majitelé a stavebníci rodinných domů
 • majitelé a stavebníci bytových domů
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • bytová družstva
 • obce a města, vlastnící rodinný nebo bytový dům
 • pověření vlastníci bytových jednotek
 • nabyvatelé bytových jednotky nebo rodinných domů
 • developeři – podnikatelské subjekty
 • osoby, kterým svědčí právo stavby

 

Opatření, na která lze finanční podporu čerpat:

 • renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • solární termické a fotovoltaické systémy
 • zelené střechy a venkovní stínicí technika
 • podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody
 • využití tepla z odpadní vody
 • rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či napojení na centrální zásobování teplem.
 • pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových i rodinných domů
 • výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů
 • ohřev vody

Jak probíhá samotný proces podání žádosti? Program je financován způsobem nárokové dotace. To znamená, že pokud naplníte základní parametry programu a podáte příslušnou žádost, je získání dotace jistotou. Program je koncipován tak, aby v něm bylo dostatek financí, ty jsou navíc pro žadatele rezervovány již v okamžiku doručení žádosti. V případě zjištění chyby v podané žádosti je k dispozici dostatek času na nápravu. Celý proces podání žádosti včetně doložení veškeré potřebné dokumentace probíhá pouze elektronicky prostřednictvím webových stránek programu  www.novazelenausporam.cz. Klasické papírové podání již není možné, elektronicky probíhá i následná komunikace se Státním fondem životního prostředí.

 

Webové stránky jsou přehledné a obsahují všechny potřebné informace. Kromě potřebných formulářů zde naleznete například orientační kalkulačku, seznam ověřených dodavatelů nebo odpovědi na nejčastější otázky. V případě, že preferujete osobní kontakt či by pro vás byly informace  nedostačující, jsou v každém kraji žadatelům zdarma k dispozici specialisté na poradenství. Středočeský kraj má poradenské místo v Praze.

 

Příjem žádostí pro novou etapu odstartoval již  12.října 2021 a potrvá až do 30. června 2025 nebo do vyčerpání financí z programu. Toto datum je zároveň termínem, do kdy musí být doloženy všechny dokumenty vztahující se k realizaci. O příspěvek lze žádat i zpětně, datum způsobilosti výdajů je stanoven na 1. ledna 2021. Znamená to, že faktury a další dokumenty, kterými dokládáte realizaci opatření, musí být vystaveny po tomto datu. Žádost si  můžete podat po celou dobu trvání programu. Při plánování využití finanční podpory z programu je nutné počítat s tím, že bez určité vstupní investice se neobejdete. Dotace jsou totiž vždy vypláceny zpětně až po realizaci opatření. Tato investice se ale bezpochyby vyplatí. V podobě dotace může žadatel dostat zpět až polovinu vynaložených nákladů, díky nově zavedeným bonusům to nyní může být dokonce až 60%, Další ušetření pak občan pocítí v provozních výdajích za energie, které díky zavedeným opatřením klesnou.

Zkuste tedy dát zelenou úsporám i vy. To nejmenší, co lze udělat třeba hned, je navštívit webové stránky programu a navrhnout si úsporné řešení přímo na míru vašemu bytu nebo domu.