Velký okamžik pro budoucí prvňáčky

Pokud máte doma předškoláka, čeká vás už za pár dní důležitá událost. Touto událostí je zápis do 1. ročníku základní školy, který se letos poprvé koná v rozmezí od 1. do 30. dubna. Konkrétní datum závisí na rozhodnutí dané školy. Začátek povinné školní docházky je aktuální pro všechny, kteří oslaví své šesté narozeniny před začátkem školního roku, tedy do 31. srpna. Výjimkou jsou případy, kdy je povolený odklad. Zápis se pak samozřejmě týká také všech, kterým byl povolen odklad v loňském roce a těch, kteří naopak žádají o dřívější nástup do školy. Na některých školách je potřeba se na zápis předem přihlásit, potřebné informace i přihlašovací formuláře jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých škol. Svého budoucího prvňáčka můžete zapsat do více škol, s tím, že spádová škola dítě přijmout musí, u ostatních záleží především na kapacitě, ale i dalších okolnostech. V případě přijetí na více škol, informujete následně školu nebo školy, kam vaše dítě nenastoupí.

Vzhledem k opatřením souvisejících s pandemií, byla tato poměrně slavnostní událost v uplynulých dvou letech omezena, většinou jen na doložení příslušných dokumentů, a to ještě mnohdy pouze poštou či elektronicky.  Motivační část proběhla na některých školách díky využití online nástrojů, často však byla úplně vypuštěna. Letošní předškoláci si budou moct zápis již užít v celé své kráse tak, aby plnil svůj hlavní účel, kterým je motivovat dítě pro školní docházku a představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí. Dalším cílem je orientačně zjistit úroveň znalostí a dovedností daného dítěte, to se děje během neformálních aktivit, jako je např. rozhovor, hra, prohlídka školy či různé tematické aktivity. Průběhu zápisu se rozhodně vy, ani vaše děti nemusíte obávat, kromě vhodně zvolené formy, je brán ohled i na časovou náročnost. Vyhláška o základním vzdělávání stanovuje, že rozhovor dítěte s pedagogickým pracovníkem trvá maximálně 20 minut, v případě, že jsou připraveny i další formy aktivit, je doba navýšena na 60 minut. Cílem zápisu určitě není diagnostické testování, které je vždy plně v kompetenci školských poradenských zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jak je již výše zmíněno, součástí zápisu je doložení potřebných dokumentů. Jedná se o rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněný formulář žádost o přijetí dítěte do základního vzdělávání a vyplněný zápisní list žáka. Dokumenty je možné doložit osobně nejpozději v den konání zápisu, do datové schránky školy, poštou jako doporučenou zásilku, případně e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte. V případě, že chcete žádat o odklad dítěte o rok, je potřeba doložit také žádost o odklad školní docházky a vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Během zápisu se pedagogové zaměřují na různé oblasti, jako je například udržení pozornosti, komunikace nebo řeč. Na zápis není potřeba žádná zvláštní příprava, rozhodně ne biflování nebo dril. Ale samozřejmě se projeví, jestli si s dítětem pravidelně čtete, tvoříte či povídáte. Důležité je dlouhodobé procvičování jemné a hrubé motoriky. Zvládnutí obou je pro budoucí prvňáčky klíčové,  a to nejen pro stříhání a lepení, ale především pro správný úchop tužky a následné psaní. Vhodné je se také zaměřit na řečové schopnosti a výslovnost, ideálně prostřednictvím říkanek a her. Hry obecně, ať už se jedná o ty deskové nebo jakékoli jiné, podpoří rozvoj v mnoha oblastech. Děti se na nich mohou naučit nejen faktické znalosti, jako je například rozpoznávání geometrických tvarů nebo barev, ale také udržet pozornost, počkat až budou na řadě či dodržovat pravidla.

Pokud vás nyní zachvátila panika a máte pocit, že jste přípravu na zápis podcenili, můžete se uklidnit. Za prvé se nejedná o žádné přezkoušení a za druhé dlouhodobá příprava probíhá také v mateřské škole, u předškoláků pak ještě intenzivněji. Dle následujícího výčtu oblastí si pak můžete udělat představu, jak na tom vaše dítě je. Pokud většinu věcí ze seznamu zvládá, nic nebrání tomu, aby v září usedlo do školní lavice. V opačném případě mu bude pravděpodobně doporučen odklad. Ten není rozhodně žádným selháním, ale naopak příležitostí nechat dítě lépe dozrát. Nutno však podotknout, že seznam dovedností je pouze orientační, a to, že dítě nesplňuje všechny uvedené body rozhodně automaticky neznamená, že ho do školy nevezmou. Také je dobré myslet na to, že do nástupu do první třídy stále zbývá téměř půl roku, a za toto období se toho může změnit opravdu hodně.

Jemná motorika a grafomotorika

Do této kategorie patří správné držení tužky, nakreslení základních tvarů jako je kruh, trojúhelník, čtverec, rovná čára, spirála a vlnovka. Dítě by také mělo umět stříhat nůžkami a lepit. Obecně je důležitá uvolněná ruka a zvládnutí špetkového úchopu. Na trénování jemné motoriky existuje řada aktivit jako jsou například grafomotorické pracovní listy, navlékání korálků, ale i činnosti z běžného života od zapínání knoflíků po zavazování tkaniček.

Pohybová zralost a hrubá motorika

Tento bod je stěžejní pro zvládnutí činností popsaných v předešlém odstavci. Dítě by mělo být schopné hodit a chytit míč, udržet rovnováhu, skákat na jedné noze, přeskočit překážku a skákat přes švihadlo. Jedním z ukazatelů fyzické zralosti je to, zda si dítě rukou nataženou přes vzpřímenou hlavu dosáhne na ušní lalůček na druhé straně.

Řeč

Tato oblast je velmi důležitá a případné nedostatky jsou důvodem až poloviny případů odkladů.  Dítě by se mělo bez problémů dorozumět, projevovat o mluvení zájem a nemělo by mít žádné poruchy řeči. Nevadí, když dítě neumí perfektně vyslovit R  a  Ř, tolerováno bývá i ráčkování. Na vhodnost navštívit logopeda často upozorní dětský lékař nebo mateřské školky, a to v dostatečném předstihu. Některé školky pak přímo organizují pro předškoláky logopedické kroužky.

Sluch

Dítě by mělo umět rozlišovat jednotlivá slova ve větě a první hlásku a slabiky ve slově. Dále cítit rytmus, například umět vytleskávat říkanku. Neodhalené obtíže se sluchem mohou studium velmi zkomplikovat, proto se doporučuje absolvovat screening sluchu, který případný problém odhalí. Tento screening se provádí v rámci prevence právě u předškoláků.

Zrak

Předškolák by měl bez problému rozeznat a pojmenovávat barvy a tvary. Během skládání puzzle nebo hraní pexesa by měl jasně rozeznávat obrázky a dílky, které k sobě patří.

Orientace

Budoucí školák by se měl umět orientovat v prostoru i v čase. Určit pravou a levou ruku, kde je nahoře a dole. Rozeznávat včera/zítra nebo ráno/večer. Dále by měl zvládat obrázky obrácené podle vertikální i horizontální osy, aby mu následně nečinilo problém např. rozlišování písmen „p“ a „b“

Komunikace

Dítě by se mělo umět srozumitelně vyjadřovat, položit otázku, odpovědět na ni a porozumět sdělovanému obsahu, zvládnout odvyprávět krátký příběh. Dále by mělo umět pozdravit, poděkovat či o něco požádat.

Sebeobsluha

Tato oblast je také důležitá i když nesouvisí se studiem přímo. Budoucí prvňáček by se měl umět sám svléknout a obléknout, zavázat si tkaničky, zapínat zip i knoflíky či používat příbor. Důležité jsou také správné hygienické návyky.

Zralost

Celková zralost dítěte je klíčovou oblastí. Dítě by nemělo být příliš závislé na rodičích, přehnaně se stydět, mělo by umět zvládnout vypjaté situace i neúspěchy, fungovat v kolektivu, komunikovat či se podřídit autoritě. To vše samozřejmě přiměřeně svému věku, protože i pro nejednoho dospělého jsou tyto schopnosti často náročné. S tímto bodem souvisí také pozornost. Dítě by se mělo umět koncentrovat na určitou aktivitu alespoň 15 minut.

Jak je již uvedeno výše, zákonný zástupce může žádat o odklad dítěte. Žádá se o odklad na rok, s tím, že začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  V současné době jsou odklady stále častější, to může být dáno jak tím, že rodiče více využívají služeb pedagogickopsychologických poraden, tak tím, že jsou stále častější např. logopedické problémy. Nemalou roli hraje jistě také fakt, že odklad přestal být vnímán jako selhání, ale je na něj často pohlíženo jako na příležitost, Dle údajů České školní inspekce, nastoupilo v loňském roce skoro 20 procent žáků s odkladem.  Jde o nejvyšší počet v celé Evropě, Slovensko mělo v loňském roce 7 procent odkladů a Německo jen dva a půl procenta. Podle inspekce má vysoký podíl odkladů negativní vliv na složení tříd i na samotnou výuku. V neposlední řadě se pak odráží na nedostatečné kapacitě některých mateřských škol.  V každém případě by odklad měl sloužit jako nástroj pro ty děti, které mají opravdu relevantní důvod. Tím mohou být například již zmíněné logopedické obtíže nebo sociální nezralost. Dalším důvodem mohou být obtíže se soustředěním či potíže s nácvikem pohybů při psaní nebo kreslení. Naopak prodloužení dětství by tímto důvodem být rozhodně nemělo. Odklad se nedoporučuje ani v případě obtíží, u kterých se nepředpokládá, že by došlo během následující roku ke zlepšení, zde naopak může být výhoda, když se s daným handicapem začne pracovat dříve. I přesto, že žádáte o odklad školní docházky, je potřeba se klasického zápisu zúčastnit, ideálně s vyplněnou žádostí a posudkem z PPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě, že v den zápisu ještě nemáte oba posudky, stanoví ředitel ZŠ termín, do kdy je nutné dokumenty doložit.

Pokud je pro vás a vaše dítě zápis aktuální, přejeme, ať se naplní jeho smysl a stane se především motivací. Vše jde totiž lépe, když se budoucí prvňáček na svou další životní etapu těší.