Zpráva krajského zastupitele za měsíc leden a únor 2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí ODSáci,

všechny Vás moc zdravím a zasílám další dvouměsíční zprávu o činnosti zastupitele.

Nejprve pár slov k lockdownu. Jsem stejně jako většina z Vás naštvaný, z těžko pochopitelných a už na první pohled nesystémových opatření. Ze všeho nejvíce mi vadí uzavření škol, naše společnost prodělává desítky miliard každý týden, protože dětem a dorostencům bude dramaticky chybět prezenční výuka v jejich profesním životě. Měsíc nebo dva distančního vzdělávání se asi neprojeví, ale celý školní rok je velký zásah. Virus je vis maior, nemá politickou příslušnost. Děkuji Vám proto za trpělivost, pojďme to ty tři týdny vydržet. Středočeské nemocnice jsou napnuté k prasknutí, lékařský personál je doslova vyčerpaný. Podpořme je a neriskujme nákazu – děláme to kvůli sobě. Přenesme se přes nesmyslnosti typu zákazy vycházek do přírody mimo katastr obce.

Zprávy o očkování. V našem kraji probíhá očkovací kampaň, pro kterou Středočeský kraj připravil webové stránky s celou řadou užitečných informací, včetně velmi dobře připravených videí vysvětlujících některé tradované nesmysly o nebezpečí vakcinace. Pevně věřím, že k nim napomohlo také usnesení našeho Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj. Prosím Vás o případné sdílení těm, kteří se očkování obávají. Najdete je také v Youtube kanále Středočeského kraje.

Na stejném místě je také možnost nabídnout svoji ruku k dílu, pro dobrovolníky. Nejpotřebnější jsou lidé se zdravotnickým vzděláním, zdravotnický personál si po mnohaměsíčním potřebuje odpočinout. Velkým problémem je také psychická zátěž lékařského personálu, spojená s vysokou mortalitou na odděleních určených pro léčbu Covid19. Vakcín je pro ně dostatek.

Od 1.3. se můžete nechat očkovat také u praktických lékařů, kteří mohou nově očkovat také pacienty mladší 70 let s diagnózami, u kterých je riziko vážného průběhu nemoci Covid-19.

Zprávy ze zastupitelstva. Úřadem „cloumá“ téma optimalizace školství. Jde o dlouho odkládaný problém. Optimalizace, chcete-li reorganizace, bude v některých městech vyvolávat kontroverze. Dnes je vidět v Příbrami, a to jsou doposud plánované změny pouze ve čtyřech školách. Na jednu stranu bezproblémový Český Brod, kde chce SOŠ Liblice převzít město, školu modernizovat a zřídit v ní školu základní, na druhé straně Gymnázium Pod Svatou Horou a jeho sloučení s Gymnáziem Legionářů. Vzrušená debata, ve které na jedné straně zaznívá věcný argument příliš vysokého počtu gymnaziálního středoškolského vzdělávání a nedostatek odborně specializovaných oborů a nedostatečné úspěšnosti u maturit, na druhé straně vzrušená diskuze o nepochopení přidané hodnoty všeobecného vzdělání s maturitou a mailové zprávy nespokojených rodičů a žáků. Svědomitě konzultuji celou věc se zástupci obou stran a předesílám, že s největší pravděpodobností návrh radního Váchy podpořím. Gymnaziální místa současných studentů nezmizí, ale se zvyšováním nároků na studenty sloučeného gymnázia začnou přicházet kvalitní studenti také do odborných oborů. Takový jev je extrémně potřebný, odborné školy je nutné modernizovat a zkvalitnit jimi poskytované vzdělání. Bez žáků to není možné. Obecně je totiž kvalita školství ve Středočeském kraji hodnocena mezi nejhoršímu v žebříčku krajů. Objektivně – v profesním životě vnímám zhoršování kvality absolventů odborných středních škol. Ve službách a průmyslu odborně vzdělaní stále více chybí.

Co se na kraji povedlo? Odblokovali jsme prostor po bývalém vojenském letišti Milovice – Mladá uzavřením dohody s RP Mladá. Téměř obratem Kraj podepsal dlouhodobou smlouvu na pronájem části tohoto areálu s firmou VALEO. Valeo plánuje v areálu letiště vystavět moderní budovu, která sjednotí jednotlivá vývojová pracoviště. Kraj bude inkasovat 600tis. měsíčně, za které musí zajistit úklid příjezdových cest a údržbu okolí areálu. Infrastruktura budovaná Valeem dává šanci na příchod dalších investorů. Zelených částí, ve které žijí divoká zvířata, se tato aktivita netýká – zde zůstává Přírodní rezervace Milovice, věnovaná velkým kopytníkům.

V agendě Výboru pro digitalizaci:

Pokračujeme v PS Digitálně technické mapy. Povedlo se uzavřít dohodu s Prahou o společném provozu HW a SW platformy DTM. Konečně došlo k dohodě mezi ČUZK, Kraji a MPO na podobě Metodiky pro získávání dat, kde spor blokoval vypsání výzev. Zadali jsme změnu připraveného projektu financování DTM z PO OPPIK 4.2, ze kterého získáme 200 mio korun. Primárně budeme mapovat krajkou silniční infrastrukturu a areály v majetku kraje. Silniční infrastrukturu v intravilánu použijeme také pro pasportizaci cest ve zprávě KSUS. Pro pilotní projekty geodat jsme zvolili Úvaly a Český Brod – jsou přímo ideální pro svoje těsné sousedství s Prahou a odpovídající stav geodat. Pilotní projekt totiž spočívá v přebírání geodat z městských do krajské databáze, s potřebnou validací a verifikací s přesnou ortofotomapou, kterou je potřeba nalétat s odpovídající třídou přesnosti. Zbylé území kraje použije ortofotomapu ČUZK s orientační třídou přesnosti. Uvítal bych tip na ještě jedno město do 10 tis. obyvatel, které však má zastaralé geomatické údaje, anebo jsou jinak v nepořádku. Pilotní projekt by bylo dobré rozšířit i tam.

Pracovní skupina Digitální infrastruktura. Odsouhlasili jsme si teze Akčního plánu rozvoje infrastruktury elektronických komunikací v Kraji. Cílem je vytvořit tři kategorie obcí, pro které bude možné využít některé z krajských opatření pro podporu výstavby. V první kategorii jsou všechny obce, kterých se má týkat především důsledná aplikace legislativních opatření pro usnadnění výstavby v SČK. Do druhé kategorie spadnou vzdálenější obce s nedostatečnou infrastrukturou, která však bez další podpory nemá šanci vzniknout. V těchto případech podpoříme vytvoření sítí s podporou z Evropských fondů RRF a klasické koheze formou spolupráce s privátní sférou. Třetí kategorie obcí je ta, ve které nemá vůbec smysl uvažovat nad privátní investicí, bez šance na návrat investic. V takových případech bude možná i finanční spoluúčast kraje. Máme na mysli vzdálené osady a malé obce v území. Vždy bude předcházet veřejná konzultace. Pro kategorizaci obcí musíme vyčkat výsledků Sběru dat, které pro MPO provádí ČTÚ. Akční plán jako takový bude vznikat v březnu, zaměstnává mne nově zavedená (přebujelá) regulace, kterou musím řešit ve svém občanském zaměstnání.

Základním požadavkem celé Pracovní skupině je důsledná koordinace staveb. Od veřejných investic, jako jsou rekonstrukce a výstavba silnic, po privátní investice do inženýrských sítí – všechny projekty musí být koordinovány již ve stádiu záměru. Ostatně podobné zásady prosazujeme v Českém Brodě.

PS Kybernetická bezpečnost nemocnic SČK. Tato skupina není součástí Výboru, jde o aktivitu samotných nemocnic. Z pozice člena představenstva ONK Kolín a poradce radního Pavla Pavlíka.

Zde nemohu být příliš otevřený, ale:

  • zajistil jsem zadání vytvoření Směrnice pro kybernetickou bezpečnost
  • zjišťujeme dostupnost eLearningového školení pro běžné pracovníky a vyšší úrovně pro management
  • rešeržujeme použitelnost podkladů dodaných poradci z minulého volebního období, která se zdá být nekonkrétní a generická. Vypadá to na nutnost nové Strategie kraje.

Komise Rady AKČR pro IT ve veřejné správě a chytré regiony. Byl jsem jmenován členem Komise Rady AKČR pro IT. Se staronovými a novými kolegy (kteří jsou pro změnu mými kolegy v občanském povolání), máme připravený program rozvoje sítí elektronických komunikací. Těším se na tuto práci.

Zpráva z regionu. Regionální rada volila pořadí kandidátů ODS do Sněmovních voleb. V dohodnutém pořadí budou doplněni kandidáty koalice SPOLU. Mám radost, že na volitelných místech vidím tváře, se kterými pracuji v týmu ODS Reforma státu. Kandidátka ODS ve Středočeském kraji dává dobrou pozici přiblížení naší země standardu běžnému nejenom v západních zemích, ale i ke vzoru digitalizace státní správy, Estonsku.

Smuteční oznámení: 1. března zemřel pan Ladislav Kutík, dlouholetý starosta Nymburka, krajský radní a zakládající člen ODS. Dlouhá léta byl klíčovou politickou osobností v regionální, krajské politice ODS ve Středočeském kraji. Čest jeho památce.

Všechny Vás srdečně zdravím z krásného Českého Brodu;

Jakub Rejzek