Budoucí vývoj udržitelnosti

V posledních době je slovo udržitelnost významným tématem, odrážejícím celosvětový trend směrem k odpovědnějšímu zacházení s přírodními zdroji a podporujícímu ekonomický rozvoj. Pojem, který ovlivňuje různé oblasti celé lidské společnosti a je zřejmé, že i v roce 2024 bude nadále hrát stěžejní roli ve vývoji a transformaci různých oblastí našeho života. Tento trend přináší celou řadu výzev a změn.

Je důležité si uvědomit, že udržitelnost již není pouze módním trendem, ale stala se součástí každodenního života. Firmy, jednotlivé vlády i lidé se spojují ve snaze vytvářet ekosystém, který respektuje naši planetu a vytváří prostor pro udržitelný rozvoj. Základem takového rozhodování jsou pak hlavně ekologická a sociální hlediska.

Firmy a společnosti budou pravděpodobně více a více čelit tlaku a očekávání veřejnosti a zákazníků, aby se angažovaly v tomto trendu udržitelnosti. Bude po nich požadováno více se zaměřit na snižování emisí skleníkových plynů, energetickou efektivitu, obnovitelné zdroje energie a odpovědné dodavatelské řetězce. Zároveň se pravděpodobně bude rozvíjet trh s udržitelnými produkty a službami. To vše bude spojeno s konkurenceschopností. Firmy, které přistoupí k otázkám životního prostředí a sociální odpovědnosti aktivně, budou mít větší šance na úspěch. Již dnes vláda podporuje inovace a investice do ekologicky šetrných technologií. Budou se podporovat projekty zaměřené na vývoj a implementaci udržitelných technologií, jako je využití obnovitelných zdrojů energie, chytré sítě nebo efektivní využívání zdrojů. Vzniknou nové start-upy a podnikatelské příležitosti v oblasti udržitelného podnikání, které budou přispívat k ekonomickému růstu země.

I Evropská unie se angažuje v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Investice do solární a větrné energie, spolu s podporou výzkumu v oblasti baterií a úložišť energie, umožňují postupné odstupování od fosilních paliv. Tato změna nejen že snižuje emise skleníkových plynů, ale také vytváří pracovní místa a posiluje energetickou nezávislost.

I v roce 2024 se očekává rozvoj zelené infrastruktury.  Skrze modernizaci a rozšiřování sítě je podporováno snižování emisí z dopravy. Cyklostezky a pěší zóny se stávají nezbytnou součástí městského plánování, což vytváří příjemné a udržitelné životní prostředí. Postupně budeme směřovat ke zlepšení veřejné dopravy a rozšíření zelených ploch ve městech. Tím se sníží závislost na automobilové dopravě a zlepší se kvalita životního prostředí obyvatel. Zelená infrastruktura bude sloužit nejen jako prostředek ochrany životního prostředí, ale také jako zdroj pracovních míst a rozvoje cestovního ruchu.

Udržitelnost bude mít také nepopiratelný vliv na spotřebitelské chování obyvatel. Lidé budou více dbát na to, jaké produkty kupují, a budou preferovat produkty s nízkým ekologickým otiskem a podporovat lokální výrobce. Rostoucí popularita sdílené ekonomiky a oběžných modelů podpoří snížení odpadu a přechod od vlastnictví ke sdílení. Budeme méně plýtvat a více recyklovat, a to nejen ve spotřebním zboží, službách a jiných komoditách, ale také ve veřejné správě nebo třeba průmyslu. Průběžně vznikají nové iniciativy a programy, které podporují udržitelnou spotřebu a zodpovědnou recyklaci.

Udržitelnost je spojena se závazkem sociální a environmentální spravedlnosti. Dále bude kladen důraz na zajištění rovných příležitostí a ochranu práv obyvatel a jejich zranitelných skupin. Budou se podporovat projekty zaměřené na sociální inkluzi, diverzitu a boj proti chudobě. Zároveň se bude pokračovat v ochraně přírodních zdrojů, ochraně biodiverzity a zmírňování dopadů změny klimatu.

Je více než důležité, aby veřejnost, firmy i jednotlivé vlády a neziskové organizace spolupracovaly a angažovaly se v tomto procesu. Jen tak se můžeme alespoň pokusit přispět k globálnímu úsilí o ochranu planety pro budoucí generace.

 

Autor/ka obrázku: Freepik.com